Team Eiffel

Team Eiffel is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken, Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

[websitenaam] onderdeel van

SOCIAL TASK

CO2-Prestatieladder en Duurzaamheid TASK 2022

Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen TASK. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

TASK heeft zich gecertificeerd voor de SKAO CO₂-Prestatieladder niveau 5.

TASK zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

TASK heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie). In Q1 en Q2 2022 is er een totaal van (afgerond) 185 ton CO2 uitgestoten, waarvan 111,2 ton in scope 1, 45 ton in scope 2 en 28,7 ton in Business Travel. Ten opzichte van 2021 is dit een stijging 62%. Deze stijging heeft twee belangrijke oorzaken. 1) de verhuizing naar het ons nieuwe pand en 2) het aantal reisbewegingen is flink toegenomen.

Emissie-inventaris TASK 2022


Scope 1 Tonnen CO₂
Brandstofverbruik wagenpark benzine111,2
Totaal scope 1111,2
Scope 2  
Elektriciteitsverbruik - groene stroom 31,1
Elektriciteitsverbruik - wagens10,5
Stadswarmte3,4
Totaal scope 245
Business Travel
Zakelijke vervoer - gedeclareerde kilometers26,8
 Zakelijk vervoer - openbaar vervoer1,9
Totaal Business Travel28,7
Totaal scope 1, 2 en Business Travel185

B | REDUCTIE

TASK heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Hoofd- en subdoelstellingen

 Scope 1 & 2 doelstellingen TASK
TASK wil in 2023* ten opzichte van 2016 10% minder CO₂ uitstoten


Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang in CO₂-reductie te monitoren. TASK gaat ervan uit dat het de komende jaren blijft groeien in omzet en dat het dus onvermijdelijk is dat ook het wagenpark groter wordt.

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:

  • TASK wil in scope 1 in 2023 8% reductie ten opzichte van 2016
  • TASK wil in scope 2 in 2023 33% reductie ten opzichte van 2016*

Business travel: 10% reductie in 2023 ten opzichte van 2016

Scope 3 en ketenanalyse: (zie hier de voortgang op onze scope 3 emissies).

  • TASK wil jaarlijks bij 5 van de strategische samenwerkingspartners het CO2-Prestatieladder een prominent rol geven in de beslissing.
  • TASK wil dat bij 40% van de aanbestedingen in 2023 duurzaamheid een eis is. In 2022 was dit 33%.
  • TASK wil kennisoverdracht en kennisverbreding bij consultants (zie reductieplan voor specifieke toelichting).

**In het nieuwe pand wordt geen Nederlandse groene stroom ingekocht. Dit zorgt voor een significante toename in het elektriciteitsverbruik. Er zijn gesprekken geweest met de verhuurder, maar die heeft aangegeven dat er op korte termijn geen Nederlandse groene stroom ingekocht zal worden. Wel is er de mogelijkheid voor zonnepanelen en wordt er onderzoek gedaan naar GVO’s.Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

 Maatregelen PlanningStatus
Aanpassen van het leasebeleid
 2022 

On hold

 Stimuleren elektrisch rijden  2022  On hold
 Bijhouden van verbruik  2023  Loopt
 Onderzoek fietsplan  2022  In planning
LED verlichting nieuw pand 2023 Loopt
Onderzoek GVO’s
2023In planning
 Zonnepanelen plaatsen door verhuurder
 2023In planning
 Onderzoek verduurzamen nieuw pand  2022  Loopt

C | COMMUNICATIE

TASK communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

TASK neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO₂ Neutraal.
Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).
  • Zoals je ziet is brandstofverbruik een groot onderdeel van onze uitstoot. Als bestuurder kun jij ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van onze uitstoot door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten. Verder kun je nadenken over mogelijkheden v.w.b. het gebruik van openbaar vervoer, fiets of carpoolen.
  • We vragen je om bij elke tankbeurt de kilometerstanden in te voeren. Dit doen we niet ter controle van de bestuurders, maar om meer inzicht te krijgen in het gemiddelde verbruik.
Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:
  • Kies je voor een leaseauto? Kijk dan naar de mogelijkheid om elektrisch te rijden;
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden.
Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Daarnaast hebben we in 2022 twee projecten met gunningsvoordeel; 1) Raamovereenkomst Provincie Noord-Holland en 2) Samenwerkingsraamovereenkomst met Rijkswaterstaat. Over deze projecten moeten wij ook communiceren over de uitstoot.
De footprint van het project Noord-Holland in 2022 bedraagt 11,56 ton CO2 in totaal. In de SROK met Rijkswaterstaat is in 2022 nog geen omzet gemaakt.
Heeft u een vraag?
CO2-beleid
Ketenanalyse
Waterkrachtcentrale Dommelstroom
Middels een crowdfunding project is TASK mede-eigenaar geworden van de waterkrachtcentrale, die nog gebouwd moet worden. Op een milieuvriendelijke manier  zal de kracht van de rivier de Dommel omgezet worden in duurzame elektriciteit. Eenmaal operationeel zal de installatie naar verwachting jaarlijks 600.000 kWh duurzame energie opwekken. Genoeg stroom voor meer dan 170 huishoudens! 
Top